Máy tập mông 3tr mới 90%

Ghế Điều chỉnh: 1.5tr

Máy chạy AC2970 : 13tr

Máy tập mông: 3tr

Máy đạp chân không: 14tr